مطالب توسط unsereverfassung

جرم و مجازات

زمانی  قانون اساسی و یک حکومت قانونی مؤثر و ماندگار خواهد بود که، حق و قانون بتواند به اجرا درآید ( رجوع به متن حکومتی بر مبنای قانون). برای این منظور مقامات امنیتی (پلیس)، نهادهای اجرایی و دادگاهها وجود دارند. دولت در صورت نقض استانداردهای قانونی (هنجارهای حقوقی)، موظف به انجام واکنشی است که، نشانگر […]

جمهوری

مادۀ یکم قانون اساسی اتریش مصوبۀ ۱۹۲۰  از این قرار است: ” اتریش یک جمهوری دموکراتیک می باشد. قدرت آن برگرفته از ملت است.” بدینوسیله رسماً اعلام و مشخص میشود که، اتریش “دموکراسی” و همچنین “جمهوری” باید باشد. این دو اصل نباید تغییر کرده و یا لغو شوند. تغییر آنها به مفهوم تغییر کلی قانون […]

دولت سوسیالیستی

در بحث های سیاسی و در رسانه ها غالباً از “عدالت اجتماعی” صحبت می شود. هر فرد برداشتی خاص و احتمالاً متفاوت از مفهوم عدالت اجتماعی دارد. حکومت سوسیالیستی بعنوان یک هدفِ دولت فقط یک نظام قانونی که بتواند حداقل عدالت اجتماعی را تضمین کند، قادر است موجبات همزیستی مسالمت آمیز فردی شهروندان را فراهم […]

آموزش، جامعه و مطبوعات

  در دموکراسی همه انسان ها حقوق مساوی دارند. در دموکراسی هیچکس برای مشارکت در بحث های سیاسی،  احتیاج به اثبات آگاهی خود در سیاست،  اقتصاد و یا حقوق ندارد. کسیکه بخواهد در انتخابات شرکت کند باید حق رأی داشته باشد، کافی است که او به سن قانونی مورد نظر رسیده باشد. فقط زمانی که […]

آزادی ادیان، وجدان، افکار و جهان بینی

افکار، وجدان، جهان نگری و مذهب آزاد همه در یک قانون بنیادی جمع آوری شده اند. آنها فقط در یک قانون گنجانیده نشده اند بلکه در قوانین مختلف و در فهرست حقوق بنیادی نیز بر آنها تأکید شده است. بدینوسیله اهمیت آنها محرز می شود: – در کنوانسیون حقوق بشر اروپا ۱۹۵۸ – در منشور حقوق اساسی […]

دموکراسی

دموکراسی کلمه ای یونانی است و به معنای “حکومت مردم” میباشد. این بدان معناست که قدرت تصمیم گیریهای سیاسی در دست تمامی مردم میباشد و نه در دست یک طبقه یا شخص خاص. امروزه به حکومتهایی دموکراسی گفته میشود که در آن : – حل مسائل اجتماعی و سیاسی با مذاکرۀ عمومی انجام میگردد – […]

حکومتی بر مبنای قانون

حکومت اتریش یک دولت دموکراتیک است که قانون بر آن حاکم است. در چنین دولتی عملکرد حکومت و کارگزاران آن (وزارتخانه ها، نهادهای اجرایی، دادگاه ها، نیروی انتظامی و غیره) بر مبنای مقررات قانونی میباشد. آنها فقط می توانند کارها یی را که قانون به آنان اجازه داده  انجام دهند و نه بیش ازآن. در […]

قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی به قانون ویژه ای گفته میشود که در آن تمامی اصولِ مربوط به  ادارۀ یک دولت تنظیم شده است. در قانون اساسی علاوه بر ساختار دولت، قانون گزاران و همچنین اشخاصی که به نمایندگی از طرف دولت، مجاز به تصمیم گیری و اجرای آن میباشند، مشخص شده اند. این قانون با تعیین مقام […]

آزادی

شانزدهم و هفدهم میلادی آغاز میشود. پیامد این جنگها، مردم شروع به اندیشیدن در مورد اینکه، چگونه میتوانند در صلح با  هم زندگی کنند، کردند. حاصل این تفکر این بود که خواستار  تصمیم گیری مستقل در مورد یکی از مهمترین مسائل زندگی شان – انتخاب دین و مذهب- شدند. بدون ترس و  تعصّب شدّت طلب […]

برابری

محتوای قانون اساسی عموماً شامل پاسخهایی است به آنچه که انسانها دیده و تجربه کرده اند. از آنجایی که مردم نتیجۀ ناامنی، خشونت و جنگ را تجربه کرده اند، قانون اساسی باید پایه و اساس همزیستی مسالمت آمیز باشد. همچنین قانون اساسی باید ضامن آزادی باشد چرا که انسانها آموخته اند که زندگی با ترس […]

ساختار دولت

جمهوری اتریش یک دولت است، به معنای این که دارای یک قلمرو (کشور یا سرزمین)، یک ملّت و قدرتی که بر این دو حاکم است، میباشد. مفهوم دولت برگرفته از قوانین بین المللی میباشد. این ضامن آن است که اتریش به عنوان یک کشور بتواند با کشورهای دیگر و در سطح بین المللی ارتباط داشته […]

جایگاه اتریش در جهان

جمهوری اتریش یک کشور مستقل (رجوع به متن ساختار دولت) و بخشی ازجامعۀ بین المللی میباشد. بسیاری از مسائل و مشکلات را صرفاً از طریق همکاری کشورهای متعدد میتوان حل کرد. هیچ دولت و یا کشوری نمیتواند منحصر به فرد عمل کند. این امر حتی شامل مسائل روزمره مانند جاده ها، راه آهن و یا […]