دلیل ایجاد این وبسایت

.مدّتی است که موضوع قانون اساسی،خصوصاً  اغلب در ارتباط با ارزشهای بنیادی اش، که رعایت آنها ضروری میباشند، مجدداً در اتریش مطرح است،

.خود قانون اساسی به ندرت موضوع بحث قرار میگیرد و آنهم اغلب فقط توسط کارشناسان میباشد

از آنجایی که قانون اساسی پایۀ همزیستی مسالمت آمیز را در کشورمان فراهم می کند، ما بر این عقیده هستیم که، باتوجه به اهمیت آن (قانون اساسی) باید شهروندان درخصوص آن بحث وتبادل نظر نمایند. از این رو مطالب و اطّلاعاتی را برای حمایت از اینگونه تبادل نظرات تهیّه کرده و در این وبسایت در اختیارتان گذاشته ایم

پایه گذاران وبسایت

.ما گروهی خصوصی، متشکل از افرادی که برای آموزش های سیاسی ارزشهای والایی قائل هستند، میباشیم. حرفه ها و مشاغل ما شامل تدریس دانشگاهی، تحقیقات، مدیریت، بخش آموزش وهمچنین بخش  رسانه ای و اطلاع رسانی میباشد

عناصر بنیادی و اساسی

Gefängniszaun, Foto: pixabay.com
Allegorie der Gesetzgebung, Österreichisches Parlament, Foto: Anna Konrath
Globus, Foto: pixabay.com

اطلّاعات بیشتر

.دراین وبسایت متن ها، به منظور کسب اطلاعات بیشتر، با صفحات و وبسایت های دیگری پیوند داده شده اند. همچنین دادگاه ها، وکلا ومحضرها، برای پاسخگویی به سؤالات کلی حقوقی، مشاورۀ اولیۀ رایگانی را در اختیار میگذارند. دفتر تساوی حقوق پاسخگوی سؤالات مربوط به تبعیض و برابری میباشد

وبسایت های مؤسسات ذیل شامل  اطلّاعات بیشتری  در مورد دموکراسی و سیاست در اتریش میباشند

Logo Österreichisches Parlament
Logo Zentrum Polis
Logo Demokratiezentrum
Logo help.gv.at